ระบบติดตามหนังสือ กิจการไฟฟ้า สวัสดิการกองทัพเรือ

ข้อมูลงานหนังสือที่ต้องดำเนินการภายใน กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

สรุปหนังสือที่กำลังดำเนินการ

#หน่วยงานจำนวน
1ผู้จัดการ0
2รองผู้จัดการ (1)0
3รองผู้จัดการ (2)0
4ฝ่ายอำนวยการ0
5แผนกกำลังพล2
6แผนกกฎหมาย0
7แผนกโครงการและงบประมาณ0
8แผนกจัดการ0
9แผนกสารสนเทศและประมวลผล1
10ฝ่ายการเงิน0
11แผนกบัญชี0
12แผนกรับ-จ่ายเงิน0
13แผนกจดหน่วยแจ้งหนี้และตรวจสอบ0
14แผนกเร่งรัดติดตามหนี้ค้างชำระ0
15แผนกควบคุมการเบิกจ่าย0
#หน่วยงานจำนวน
16ฝ่ายปฏิบัติการ0
17แผนกปฏิบัติการและซ่อมบำรุง0
18แผนกขยายเขตระบบไฟฟ้า0
19แผนกหม้อแปลง0
20แผนกสถิติและสั่งการระยะไกล0
21แผนกมิเตอร์0
22แผนกยานพาหนะและเครื่องทุ่นแรง0
23แผนกสนับสนุน0
24ฝ่ายบริการ0
25แผนกลูกค้าสัมพันธ์0
26แผนกแผนและประมาณการ0
27แผนกสำรวจ0
28ฝ่ายพัสดุ0
29แผนกจัดหา0
30แผนกควบคุมและตรวจสอบ0
31แผนกคลังพัสดุ0