เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


  

ติดตามข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
 
โดยที่เป็นการสมควรกําหนดแบบมาตรฐานของสัญญาเกี่ยวกับการให้บริการไฟฟ้าเพื่อคุ้มครองผู้ใช้ไฟฟ้าให้ได้รับความเป็นธรรม
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๙๑ และมาตรา ๙๒ แห่งพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ. ๒๕๕๐ คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
 
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน เรื่อง มาตรฐานของสัญญาให้บริการไฟฟ้า พ.ศ. ๒๕๕๘
 
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
 
ข้อ ๓ ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับกับแบบสัญญาให้บริการไฟฟ้าระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๑ และประเภทที่ ๒
 
ข้อ ๔ ในประกาศนี้
การให้บริการไฟฟ้า” หมายความว่า การที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าให้บริการแก่ผู้ใช้ไฟฟ้าตามประกาศนี้
ผู้ให้บริการไฟฟ้า” หมายความว่า การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
หรือกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัตหีบ) หรือที่ กกพ. กําหนด
ผู้ใช้ไฟฟ้า” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าตามประเภทที่ผู้ให้บริการไฟฟ้ากําหนด
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๑” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย
ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทที่ ๒” หมายความว่า ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทกิจการขนาดเล็ก
สัญญา” หมายความว่า สัญญาให้บริการไฟฟ้าระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้า
แบบสัญญา” หมายความว่า แบบมาตรฐานของสัญญาที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าจัดทําขึ้น โดยมี
การกําหนดข้อกําหนดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าไว้ล่วงหน้าเพื่อประโยชน์ในการจัดทําสัญญา
กกพ.” หมายความว่า คณะกรรมการกํากับกิจการพลังงาน
เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้องประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น
ข้อ ๕ ให้ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงานเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้และให้มีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้
 
หมวด ๑บททั่วไป
ข้อ ๖ สัญญาจะมีผลผูกพันและใช้บังคับได้ ต้องเป็นไปตามแบบสัญญาที่ กกพ. ได้ให้ความเห็นชอบ เว้นแต่สัญญาที่ กกพ. กําหนดให้ไม่ต้องเป็นไปตามแบบสัญญาสัญญาต้องทําเป็นลายลักษณ์อักษร มีรูปแบบและสาระสําคัญเป็นไปตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้และไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน
กรณีที่ กกพ. เห็นว่าสัญญาใดควรแก้ไขหรือปรับปรุงให้ดีขึ้น ให้ กกพ. สั่งผู้ให้บริการไฟฟ้าดําเนินการแก้ไขภายในระยะเวลาที่กําหนด
กรณีที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าประสงค์จะแก้ไขแบบสัญญาที่ กกพ. ให้ความเห็นชอบแล้วให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าเสนอ กกพ. พิจารณาให้ความเห็นชอบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องจัดให้มีการเผยแพร่แบบสัญญาให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบผ่านสื่อที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าถึงโดยเร็ว รวมทั้งให้แสดง ณ ที่ทําการของผู้ให้บริการไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบได้
 
ข้อ ๗ แบบสัญญาอย่างน้อยจะต้องมีสาระสําคัญเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้า
และผู้ใช้ไฟฟ้า ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อและที่ตั้งสํานักงานของผู้ให้บริการไฟฟ้า
(๒) ข้อกําหนดเกี่ยวกับลักษณะและประเภทบริการไฟฟ้า
(๓) ข้อกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานและคุณภาพในการให้บริการไฟฟ้า
(๔) ข้อกําหนดเกี่ยวกับอัตราค่าบริการและวิธีการเรียกเก็บค่าบริการไฟฟ้า
(๕) ข้อกําหนดเกี่ยวกับข้อจํากัดความรับผิดตลอดจนเงื่อนไขในการให้บริการไฟฟ้า
(๖) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการงดจ่ายไฟฟ้าและการจ่ายคืนหรือต่อกลับไฟฟา้
(๗) ข้อกําหนดเกี่ยวกับการร้องเรียนและการแก้ไขข้อร้องเรียน
ข้อ ๘ สัญญาต้องจัดทําเป็นภาษาไทย มีข้อกําหนดและเงื่อนไขที่เข้าใจง่าย สามารถเห็นและอ่านได้ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้ให้บริการไฟฟ้าอาจจัดทําคําแปลเป็นภาษาอื่นควบคู่กับภาษาไทยก็ได้แต่การตีความให้ยึดถือตามสัญญาภาษาไทยเป็นหลักผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องจัดทําสัญญาเป็นจํานวนสองฉบับ และส่งมอบให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าถือไว้หนึ่งฉบับ
ข้อ ๙ ผู้ให้บริการไฟฟ้าจะเลือกปฏิบัติหรือกีดกันในการเข้าทําสัญญากับผู้ใช้ไฟฟ้ารายหนึ่งรายใดโดยไม่มีเหตุอันสมควรมิได้
ข้อ ๑๐ ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงในการทําสัญญาและผู้ให้บริการไฟฟ้าจะขอให้ผู้ใช้ไฟฟ้าให้ข้อมูลส่วนบุคคลเกินจําเป็นมิได้ เว้นแต่ผู้ให้บริการไฟฟ้าได้แจ้งวัตถุประสงค์ของการขอข้อมูลดังกล่าวให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบและผู้ใช้ไฟฟ้าได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้ง
ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่เก็บข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าเป็นความลับและต้องไม่นําไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นเว้นแต่เป็นการใช้เพื่อประโยชน์ตามกฎหมาย
 
หมวด ๒ สิทธิและหน้าที่ของผู้ให้บริการไฟฟ้าและผู้ใช้ไฟฟ้า
ข้อ ๑๑ ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องให้บริการไฟฟ้าไม่ต่ํากว่ามาตรฐานทางวิศวกรรมในการประกอบกิจการไฟฟ้าและมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า
กรณีเกิดเหตุขัดข้องกับการให้บริการไฟฟ้าจนเป็นเหตุให้ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่สามารถใช้ไฟฟ้าได้ตามปกติผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องดําเนินการแก้ไขให้ใช้บริการได้ภายในกําหนดระยะเวลาตามมาตรฐานคุณภาพการให้บริการในการประกอบกิจการไฟฟ้า
กรณีเกิดเหตุขัดข้องอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องรีบแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบถึงเหตุขัดข้องโดยไม่ชักช้า โดยชี้แจงถึงเหตุขัดข้อง ผลกระทบและระยะเวลาในการแก้ไขปัญหาจากเหตุดังกล่าว
กรณีมีข้อร้องเรียนว่าการให้บริการไฟฟ้าไม่เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพการให้บริการตามที่กําหนดในวรรคหนึ่ง ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแก่ผู้ใช้ไฟฟ้า
 
ข้อ ๑๒ ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์ให้แสดงค่าเที่ยงตรงของเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าในทุกๆ รอบระยะเวลาสามปี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์วิธีการในการตรวจสอบเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าให้เป็นไปตามที่ผู้ให้บริการไฟฟ้ากําหนดโดยความเห็นชอบของ กกพ.
 
ข้อ ๑๓ ผู้ให้บริการไฟฟ้าจะคิดค่าไฟฟ้าโดยกําหนดเป็นรอบระยะเวลาไม่ต่ํากว่ารายเดือนต่อรายเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าหรือมิเตอร์การเปลี่ยนแปลงอัตราค่าไฟฟ้าและค่าบริการเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก กกพ. แล้วผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องประกาศให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบล่วงหน้า
 
ข้อ ๑๔ ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องจัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังผู้ใช้ไฟฟ้าตามรอบการใช้ไฟฟ้าโดยส่งไปที่อยู่ ณ สถานที่ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าอาจร้องขอให้จัดส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังสถานที่อื่นก็ได้ กรณีการส่งใบแจ้งค่าไฟฟ้าไปยังสถานที่อื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการที่ผู้ให้บริการไฟฟ้ากําหนดโดยความเห็นชอบของ กกพ.
 
ข้อ ๑๕ ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องเก็บข้อมูลประวัติค่าไฟฟ้าของผู้ใช้ไฟฟ้าย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี และผู้ใช้ไฟฟ้ามีสิทธิขอตรวจสอบการคิดค่าไฟฟ้าและขอข้อมูลประวัติการใช้ไฟฟ้าของตนเองตามแบบที่ผู้ให้บริการไฟฟ้ากําหนด โดยให้ถือว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ไฟฟ้า
 
ข้อ ๑๖ การเรียกเก็บค่าไฟฟ้า ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องดําเนินการ ดังนี้
(๑) ต้องกําหนดเวลาชําระค่าไฟฟ้าในใบแจ้งค่าไฟฟ้า ไม่น้อยกว่าสิบวันนับแต่วันลงใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้า
(๒) เมื่อผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชําระค่าไฟฟ้าตามกําหนดเวลา ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องส่งหนังสือเตือน ณ สถานที่ตามข้อ ๑๔ ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าชําระค่าไฟฟ้าไม่น้อยกว่าห้าวันนับแต่วันที่ครบกําหนดชําระ
 
ข้อ ๑๗ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชําระค่าไฟฟ้า ตามข้อ ๑๖ (๒) ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีสิทธิงดจ่ายไฟฟ้าเว้นแต่ผู้ใช้ไฟฟ้าร้องขอผ่อนผันการงดจ่ายไฟฟ้าเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยเหตุผลและความจําเป็นและให้คํามั่นว่าจะไปชําระค่าไฟฟ้าภายในวันถัดไป
กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชําระค่าใช้ไฟฟ้าตามวรรคแรกและให้คํามั่นว่าจะไปชําระค่าไฟฟ้าภายในวันถัดไปอีกครั้ง ให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถร้องขอผ่อนผันได้อีกหนึ่งครั้ง โดยผู้ให้บริการไฟฟ้าสามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการดําเนินการได้
กรณีที่ผู้ให้บริการไฟฟ้างดจ่ายไฟฟ้าไปแล้ว แต่ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชําระค่าไฟฟ้าภายในวันที่งดจ่ายไฟฟ้าผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องดําเนินการต่อกลับโดยไม่มีสิทธิเรียกเก็บค่าธรรมเนียมหรือค่าดําเนินการต่อกลับไฟฟ้า
 
ข้อ ๑๘ ผู้ให้บริการไฟฟ้าจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการต่อกลับไฟฟ้าได้ก็ต่อเมื่อผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ดําเนินการงดจ่ายไฟฟ้าถึงขนาดที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่อาจใช้บริการไฟฟ้าได้
 
ข้อ ๑๙ ผู้ให้บริการไฟฟ้าไม่สามารถงดจ่ายไฟฟ้าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) วันเสาร์และวันอาทิตย์
(๒) ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีบุคคลอยู่ในความดูแล หรือมีผู้ป่วยที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการเดินเครื่องมือทางการแพทย์เพื่อการรักษาพยาบาล หากไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการไฟฟ้ากําหนดโดยความเห็นชอบของ กกพ.
 
ข้อ ๒๐ กรณีผู้ใช้ไฟฟ้าชําระค่าไฟฟ้าที่ค้างชําระแล้ว ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องต่อกลับไฟฟ้าคืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๒๔ ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ผู้ใช้ไฟฟ้าชําระค่าไฟฟ้าที่ค้างชําระ เว้นแต่กรณีที่งดจ่ายไฟฟ้าเป็นระยะเวลาเกินกว่า ๖ เดือน
 
ข้อ ๒๑ การปรับปรุงค่าไฟฟ้าให้ตรงตามความเป็นจริงให้ดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีการคิดค่าไฟฟ้าต่ํากว่าความเป็นจริงเกิดจากความผิดพลาดจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเป็นผลให้ต้องปรับปรุงยอดการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าเพิ่มเติม ในกรณีตรวจพบระยะเวลาที่เกิดความผิดพลาดก็ให้เรียกเก็บย้อนหลังได้ตามระยะเวลานั้น แต่ไม่เกิน ๓ ปี ทั้งนี้ ไม่รวมถึงกรณีผู้ใช้ไฟฟ้ากระทําความผิดตามกฎหมาย
 
ผู้ใช้ไฟฟ้าตามวรรคหนึ่งมีสิทธิขอผ่อนชําระส่วนต่างค่าไฟฟ้าต่ํากว่าความเป็นจริงย้อนหลังได้ตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการไฟฟ้ากําหนดโดยความเห็นชอบของ กกพ. และผู้ให้บริการไฟฟ้าไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยจากยอดของส่วนต่างจากผู้ใช้ไฟฟ้า
 
(๒) กรณีการคิดค่าใช้ไฟฟ้าเกินกว่าความเป็นจริงเกิดจากความผิดพลาดจากเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเป็นผลให้ต้องปรับปรุงยอดการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าลดลง ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องแจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ตรวจพบความผิดพลาด หากผู้ใช้ไฟฟ้าได้จ่ายส่วนเกินไปแล้ว ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องคืนเงินส่วนต่างให้ผู้ใช้ไฟฟ้าภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้าทราบ
 
ข้อ ๒๒ ผู้ให้บริการไฟฟ้ามีหน้าที่ต้องจ่ายคืนดอกผลของหลักประกันการใช้ไฟฟ้าตามหลักเกณฑ์ที่ผู้ให้บริการไฟฟ้ากําหนดโดยความเห็นชอบของ กกพ. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลง หากมีกรณีที่ต้องคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าและดอกผลของหลักประกัน การใช้ไฟฟ้าให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าคืนให้แก่ผู้ใช้ไฟฟ้าให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุด
 
ข้อ ๒๓ ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องจัดทําประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของผู้ใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ดังกล่าวต้องมีวิธีพิจารณา กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จและสอดคล้องกับการพิจารณา เรื่องร้องเรียนหรือการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับการให้บริการไฟฟ้าระหว่างผู้ใช้ไฟฟ้ากับผู้ให้บริการไฟฟ้าตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบกิจการพลังงาน ผู้ให้บริการไฟฟ้าต้องเผยแพร่หลักเกณฑ์ตามวรรคหนึ่ง ผ่านสื่อที่ผู้ใช้ไฟฟ้าเข้าถึงโดยเร็วรวมทั้งให้แสดง ณ ที่ทําการของผู้ให้บริการไฟฟ้าเพื่อให้ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถตรวจสอบได้
 
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๔ สัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือคําร้องขอใช้ไฟฟ้าระหว่างผู้ให้บริการไฟฟ้ากับผู้ใช้ไฟฟ้าที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ให้ถือว่าสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือคําร้องขอใช้ไฟฟ้ามีผลใช้บังคับต่อไป โดยให้นําข้อ ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ ข้อ ๑๔ ข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ ข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓ มาใช้บังคับกับสัญญาซื้อขายไฟฟ้าหรือคําร้องขอใช้ไฟฟ้าเดิม โดยไม่ต้องทําสัญญาฉบับใหม่
 
ข้อ ๒๕ ให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าจัดทําแบบสัญญาตามข้อ ๗ ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันถัดจากการประกาศในราชกิจจานุเบกษา แล้วนําเสนอ กกพ. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโดยเร็ว ให้ผู้ให้บริการไฟฟ้าดําเนินการให้สัญญาตามประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับภายในกําหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ กกพ. ให้ความเห็นชอบ
 
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
พรเทพ ธัญญพงศ์ชัย
ประธานกรรมการกํากับกิจการพลังงาน

 

 

 

 

 

 

ผู้บริหารสวัสดิการสัมปทาน ทร.


พล.ร.ท.วราห์  แทนขำ

ประธานกรรมการสวัสดิการสัมปทาน ทร.

พล.ร.ต.ชยุต  นาเวศภูติกร

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222
ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.

 

 

 

อัตราค่าไฟฟ้า