เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการขอขยายเขตุ

  1. โฉนดที่ดิน(เจ้าของ+ผู้รับสัญญาคนสุดท้าย)
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน
  3. สำเนาบัตรประชาชน
  4. แบบผังโครงการ
  5. แบบฟอร์ม (ขอที่แผนก บริการผู้ใช้ไฟ)
  6. ชำระเงินค่าสำรวจและประมาณการ
 


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.