เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

หลักฐานทีต้องการนำมาประกอบคำร้องเปลี่ยนชื่อ

 

ผู้โอน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

 

 

ผู้รับโอน 

1. บิลค่ากระแสไฟฟ้า 1 ใบ

2. ใบเสร็จค่าประกันไฟฟ้าเดิม

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ปัจจุบัน

4. สำเนาทะเบียนบ้านที่ติดตั้งมิเตอร์

5. สำเนาบัตรประชาชน

6. สัญญาซื้อขาย

 

หมายเหตุ: เอกสารทุกฉบับเซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.