เมนู

เว็บไซต์แนะนำ


 


  


 


ข่าวสารการไฟฟ้า

 

 

 

 

 

 

หลักฐานที่ต้องนำมาประกอบการขอไฟฟ้า

 

การขอติดตั้งมิเตอร์ถาวร

 

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอไฟฟ้า

3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์

4. ใบอนุญาตปลูกสร้างของ ทร. หรือสำเนาคู่ฉบับของแผนกอสังหาริมทรัพย์กองกิจการพิเศษ

5. แผนที่ของบ้านที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์

6. ในกรณีที่มีการซื้อขายบ้านจะต้องใช้สัญญาซื้อขายและสำเนาโฉนดที่ดิน

7.ถ้าเป็น บริษัท หรือ หจก. ขอสำเนาใบรับรองของบริษัทหรือหจก. พร้อมประทับตราบริษัทหรือหจก.ทุกฉบับ

 

หมายเหตุ: 1-7 เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 

 

การขอติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว

 

1. สำเนาบัตรประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ

2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอใช้ไฟฟ้า

3. ถ้าเป็น บริษัทหรือ หจก. ขอสำเนาใบรับรองของบริษัท หรือ หจก.

4. แผนที่ที่ต้องการติดตั้งมิเตอร์

5. สำเนาโฉนดที่ดิน

 

หมายเหตุ: 1-3 เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

 


พล.ร.ท.นฤพล เกิดนาค

ผู้บริหารฐานทัพเรือสัตหีบ


พล.ร.ท.วศิน บุญเนือง

ผู้จัดการกิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมทานกองทัพเรือ

แจ้งไฟฟ้าขัดข้อง

0-3843-9040

0-3843-7766 ต่อ 111, 222

080-4835476

ทร. 75039
ตลอด 24 ชั่วโมง

หากพบผู้แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ของกิจการไฟฟ้าฯ
เรียกรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ
โปรดแจ้ง กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทาน ทร.